Bestleistung: CIKL Peter 552 Kegel

Bestleistung: SZIDANITSCH Hans 581 Kegel

Bestleistung: STÖCKL Walter 553 Kegel

Bestleistung: HÖSCH Ludwig 524 Kegel

FINALE: 2018/2019

Bestleistung: FLEISS Fritz 527 Kegel

Bestleistung: MENCIK Günter 571 Kegel

Bestleistung: STÖCKL Walter 525 Kegel