Bestleistung: WEISKIRCHNER Josef548 Kegel

Bestleistung: MENCIK Gerald 599 Kegel

Bestleistung: STÖCKL Walter 525 Kegel

Bestleistung: MENCIK Gerald 551 Kegel

Bestleistung: FLEISS Fritz 558 Kegel

Bestleistung: MENCIK Gerald 566 Kegel