Bestleistung: FEIMER Franz 548 Kegel

Bestleistung: HESSLER Dieter 548 Kegel

Bestleistung: JAN Leopold 518 Kegel

Bestleistung: SZIDANITSCH Hans 516 Kegel

Bestleistung: HESSLER Dieter 542 Kegel

Bestleistung: SZIDANITSCH Hans 574 Kegel