Bestleistung: SZIDANITSCH Hans 547 Kegel

Bestleistung: SZIDANITSCH Hans 518 Kegel

Bestleistung: JAN Leopold 552 Kegel

Bestleistung: MENCIK Thomas 574 Kegel

Bestleistung: TISCHLER Walter 513 Kegel

Bestleistung: SZIDANITSCH Hans 532 Kegel

Bestleistung: HESSLER Dieter 524 Kegel

Bestleistung: TISCHLER Walter 520 Kegel

Bestleistung: MENCIK Gerald 581 Kegel